هفت شاه کلید عشق ورزیدن به خود

هفت شاه کلید عشق ورزیدن به خود

 

هفت شاه کلید عشق ورزیدن به خود

 

هفت شاه کلید عشق ورزیدن به خود

 

برای اینکه خودتان را دوست بدارید باید با خود عهد ببندید که با وجود عجیب و غریب به نظر رسیدن این کار، آن را انجام دهید، زیرا تا زمانی که خود را دوست نداشته باشید و به خودتان عشق نورزید نمی توانید به دیگران عشق بورزید.

اما از کجا می توان فهمید که آیا ما به راستی خودمان را دوست داریم یا نه؟

گفتن ” من خودم ر دوست دارم ”  برای دوست داشتن خود کافی نیست بلکه باید کارهایی انجام دهید که نشان دهید براستی خودتان را دوست دارید. ممکن است از نظر عقلی خودتان را دوست داشته باشید، اما از نظر عاطفی باید این عشق و علاقه را در خود احساس کنید. اگر احساس عشق در شما وجود نداشته باشد و همچنان آن ا به دیگران ابراز کنید، خیلی زود کفگیرتان به ته دیگ خواهد خورد، زیرا نمی توانید چیزی را که در وهله نخست به خود نداده اید به دیگران بدهید.

برای این که نشان دهید خودتان را دوست دارید راه ها و روش هایی وجود دارند که در زیر به آن ها اشاره می کنیم.

شاه کلید نخست : همان کاری را که برای کسی که دوستش دارید انجام می دهید برای خودتان نیز انجام دهید.

شاه کلید دوم : احساساتتان را بپذیرید و آن ها را سرکوب نکنید.

شاه کلید  سوم : از بدن خویش مراقبت کنید.

شاه کلید چهارم : خود را ببخشید.

شاه کلید پنجم : خوش بین باشید.

شاه کلید ششم : به ویژگی های مثبت خود توجه نشان دهید.

شاه کلید هفتم : یک دفتر یادداشت روزانه تهیه کنید.

عمل عاشقانه، تنها عشق واقعی و آننوع عشقی است که از ته دل خواهان آنیم.تنها راه دست یافتن به این عشق، ابراز عشقو استفاده از کوچکترین فرصت ها برای عشق ورزیدن است.

منبع : کتاب سرآغاز عشق

نویسنده : آنتونی رابینز